Bà mụ đỏ

 

        Cán-bộ đỡ đẻ Trần Thị Bê sau ca đỡ đầu tiên làm báo-cáo:

        "Dưới ánh sáng cách-mạng và trong niềm tự-hào của một cán-bộ đảng, tôi đă phấn-đấu hết sức ḿnh, đề-cao cảnh-giác tuyệt-đối, khắc-phục mọi trở-ngại và thành-quả là đă cứu được ông bố, chỉ có bà mẹ và em bé chẳng may..."

 

 

Trở lại trang chánh