Bao Giờ

Bao giờ trời lặn hướng đông

Bấy giờ cộng sản mới không bạo tàn.

Bao giờ nước khuấy nên vàng

Bấy giờ cộng sản hết gian dối đời.

Bao giờ lọ trắng như vôi

Bấy giờ cộng sản mới thôi độc tài.

Bao giờ ớt hiểm hết cay

Bấy giờ cộng sản hết đày đọa dân.

Bao giờ đảng ủy bớt đần

Việt Cộng thôi cắt đất dâng cho Tàu.

Hởi ai nước mất ḷng đau

Muôn người như một cùng nhau diệt thù!

Diệt phường hữu dơng vô mưu

Là loài cộng phỉ, kẻ thù nhân dân.

Bạch Loan

 

Trở lại trang chánh