CU ĐỐI TẾT

Cao qu Tm trung, Mừng Xun mong: "Chợ Đời qua bể khổ !"

Đi trang Nguyện lực, Chc Tết ước: "Trường Đạo vượt sng m !"

 

Huệ Tnh