ĐỨNG LÊN CỨU NƯỚC

 

          Cả kêu Quân đội Nhân Dân,

Lấy gương Quân đội Thái Lan oai hùng.

                                  x

                                x  x

     Thủ tướng Thái chỉ phường tài phiệt,

     Không hại dân như Việt cộng làm,

          Không đem đất cát tiền nhân,

Hiến dâng Hán cẩu cầu an ghế ngồi.

     Mà dân Thái vẫn nuôi căm phẫn,

     Vang oán hờn xúc cảm ba quân,

          Đứng lên hạ bệ hung thần,

Một hồi trống giục khải hoàn mừng vui. 

     C̣n các bạn im ngồi lặng lẽ,

     Cam tâm làm nô lệ, thị thiền,

          Giúp bầy lănh tụ bạo quyền,

Gây bao tang tóc đảo điên sơn hà.

     Xin thức tỉnh ! Chú cha các bạn,

     Trót lầm theo Cộng sản Vô thần,

          Từ khi nuốt trọn miền Nam,

Gieo tanh mưa máu lan tràn quê hương.

     Tội của đảng chất chồng muôn vạn,

     Tiếng dân gào ai oán năo nùng.

          Sụt sôi cực độ trong ḷng,

Tiếc tay không súng bẻ gông xích xiềng.

     Hỡi Quân đội đứng lên cách mạng !

     Diệt tập đoàn vong bản dă man,

          Dựng xây Dân Chủ Việt Nam,

Công lao muôn thuở tạc trang sử vàng.

                                  x

                                x  x

          Cả kêu Quân đội Nhân Dân,

Đứng lên cứu nước đừng chần chờ thêm.

 

TDT, SEP-21-06

Ngô Phủ

 

Trở lại trang chánh