Washington Post Phỏng Vấn

Chuy瘽 Gia Chất Nổ
Dương Nguyệt 聲h

>>> Video Clip: Dương Nguyệt 聲h 2007 National Security Medal 9-19-2007 - Part 1

>>> Video Clip: Dương Nguyệt 聲h 2007 National Security Medal 9-19-2007 - Part 2

>>> Video Clip: Dương Nguyệt 聲h 2007 National Security Medal 9-19-2007 - Part 3

>>> Video Clip: Vinh danh Khoa học gia Dương Nguyệt 聲h


Robin Tierney
(Sunday, April 30, 2006 ; Page M03)
Nguy瘽 Anh Chuyển Ngữ

Chuy瘽 gia về chất nổ Dương Nguyệt 聲h chỉ huy một nh鏔 khoa học gia, chỉ trong 67 ng輇 đ chế tạo ra tr壾 bom nhiệt-bối (thermobaric)* đầu ti瘽 của Hoa Kỳ, loại bom m khi nổ sẽ tạo ra một vầng m漧 h鏇 chất v một l跣 s鏮g chấn động c khả năng hủy diệt tất cả những g ở trong tầm  s嫢 hại của n. Được gọi l bom diệt hầm ngầm, đ漧 l loại vũ kh d蠼g để hủy diệt c塶 hang động, địa đạo được d蠼g l跩 căn cứ chỉ huy của đối phương trong cuộc chiến A Ph H緋 sau vụ khủng bố 11 th嫕g 9. Hiện nay l một khoa học gia cố vấn cho Ngũ Gi塶 Đ跬, b Dương Nguyệt 聲h đang tr塶h nhiệm về việc ph嫢 minh ra c塶 phương tiện kỹ thuật d蠼g v跢 cuộc chiến chống khủng bố.

B Dương Nguyệt 聲h đ đ跢 tho嫢 khỏi Việt Nam năm 1975 c蠼g với gia đ髶h hồi 15 tuổi hiện l một người kh bận rộn. B l nh滱 vật được đề cao trong cuốn s塶h vừa mới xuất bản, Thay đổi Thế Giới Chng Ta: Những Chuyện Thật Về Những Người Nữ Kỹ Sư (American Society of Civil Engineers, 2006), cũng như trong cuốn phim đoạt giải thưởng phim ảnh năm 2005, Tại Sao Chng Ta Chiến Đấu, n鏙 về ch璯h s塶h ngoại giao v qu滱 sự Hoa Kỳ, trong đ b đ thảo luận về việc chế tạo bom cũng như những viễn tượng của b về chiến tranh. V lc 10 giờ tối thứ Tư mới đ漧 trong loạt phim t跬 liệu Những Vũ Kh Tương Lai, chương tr髶h truyền h髶h Discovery đ bật m về c壾 thế giới b mật của những vũ kh kỹ thuật cao v những người s嫕g tạo ra chng, trong đ c b Dương Nguyệt 聲h .

Động cơ n跢 đ thc đẩy b bước v跢 ng跣h kỹ sư ho học v chế tạo vũ kh?

Lc mới đến Mỹ, Anh văn của t灁 rất tệ, thế n瘽 t灁 nghĩ rằng m髶h c thể học h跣h tốt hơn nếu chuy瘽 t滵 v跢 c塶 ng跣h to嫕 học, vật l, hay ho học. C犥 tại sao lại đi v跢 ng跣h chế tạo vũ kh? Bởi v t灁 muốn phục vụ cho nền an ninh quốc ph犥g Hoa Kỳ. L một người tỵ nạn chiến tranh, t灁 kh獼g bao giờ qu瘽 được những người chiến sĩ Hoa Kỳ v VNCH đ từng bảo vệ cho t灁 c một cuộc sống an to跣 .

Gia đ髶h của b đ đ跢 tho嫢 khỏi Việt Nam, x đẩy chen lấn nhau từ trực thăng nhảy xuống t軿 rồi chiến hạm -chắc l phải kinh ho跣g lắm?

Bạn kh獼g c th giờ để suy nghĩ g hết.; vi瘽 phi c獼g cứ lu獼 mồm thc hối: Di chuyển, di chuyển!  Bạn phải chờ đng ngay thời điểm để nhảy từ t軿 qua chiến hạm hoặc l kh獼g bao giờ c犥 c cơ hội nữa. Người anh em b con của t灁 lc đ đang hoảng kinh l瘽 v khi mở mắt ra t灁 thấy anh ta đang bị treo lơ lửng b瘽 sườn chiến hạm, đ灁 ch滱 gần như dập n嫢 ra.

Nhưng rồi đến lượt b cũng phải nhảy th灁?

T灁 t cứng cả người. Nhớ lại lc đ t灁 đ 滵 thầm t璯h to嫕 khoảng c塶h v thời điểm ch璯h x塶 để nhảy B瘽 kia mọi người chạy đến sẵn s跣g chụp bắt t灁. Đến lc tr獼g thấy gia đ髶h biết l m髶h sống s鏒, t灁 to嫢 mồ h灁 v sợ đến điếng người. Nếu chuyện n輇 xảy ra khi t灁 đang nhảy th chắc l t灁 đ ti盦 rồi.

B theo học ng跣h kỹ sư ho học tại Đại học Maryland v sau đ tốt nghiệp cao học về ng跣h quản trị c獼g quyền tại American University . L跩 thế n跢 m b lại trở th跣h một chuy瘽 gia về vũ kh?

Khi mới tốt nghiệp, năm 1983, c獼g việc đầu ti瘽 của t灁 l chuy瘽 vi瘽 b跢 chế c獼g thức về thuốc đẩy cho Trung T滵 Vũ Kh Diện Địa của Hải Qu滱 Hoa Kỳ tại Idian Head. T灁 đ b跢 chế loại thuốc đẩy d蠼g để ph鏮g hoả tiển từ n犥g sng đi đến mục ti盦. Đ漧 kh獼g phải l loại sng cầm tay đ漉 nh, m l những đại b塶 tr瘽 chiến hạm. Năm 1986 t灁 trở th跣h nh b跢 chế c獼g thức tạo ra chất liệu cho việc ph鏮g hỏa tiển từ những d跣 ph鏮g tr瘽 c塶 chiến hạm v phi cơ tức l c塶 loại hoả tiễn kh獼g kh獼g v địa kh獼g. 勓g x của t灁 đ tr盦 chọc rằng t灁 đng l một nh t瘽 lửa.

V跢 năm 1991 th t灁 trở th跣h một chuy瘽 gia về ph嫢 triển chất nổ v hai năm sau đ, t灁 quản l to跣 bộ chương tr髶h chất nổ của Hải qu滱.  

B l người đ l緋h đạo dự 嫕 bom diệt hầm ngầm. Đ l c獼g việc g vậy?

Th嫕g 8 năm 2001 khi đang l跩 việc cho Cơ Quan Giảm Trừ Đe Doạ của Bộ Quốc Ph犥g nghi瘽 cứu về một loại vũ kh c khả năng diệt trừ c塶 địa đạo th vụ 9/11 xảy ra, t灁 được bảo l n瘽 thử thời vận trong việc nghi瘽 cứu về kỹ thuật chất nổ nhiệt-bối (thermobaric) v biến n th跣h vũ kh ngay lập tức để hỗ trợ cho chiến dịch Operation Enduring Freedom. Nh鏔 chuy瘽 gia của t灁 -gồm khoảng 100 khoa học gia, kỹ sư, v c嫕 sự- chỉ trong v犥g 67 ng輇 đ đi từ niệm sơ khởi đến việc chế tạo ra 11 tr壾 bom nhiệt-bối (thermobaric) đầu ti瘽.

Bằng c塶h n跢 m b đ thc đẩy nh鏔 chuy瘽 gia của m髶h đạt đến thời hạn kỷ lục như thế?

Đ漉 c đ獼g cơ n跢 thc đẩy bạn hơn l vụ 9/11, những h髶h ảnh của Ngũ Gi塶 Đ跬, to Th嫚 Đ灁 v những người v tội bị giết?

Đ漧 hẵn l một c獼g việc đầy rủi ro nguy hiểm?

Nếu bạn phạm một lỗi lầm khiếm khuyết n跢 đ, nhiều người sẽ phải mất mạng. Mọi người đều phải được huấn luyện chu đ嫪 v lu獼 lu獼 l跩 việc từng đ灁. B跢 chế chất nổ cũng giống như l bạn l跩 b嫕h: Trước hết bạn phải đổ c塶 th跣h phần chất lỏng pha chế v跢 một c壾 b髶h trộn lớn, rồi th瘱 v跢 đ những đặc chất kh塶 ba c壾 thanh trộn to tướng kh獼g ngừng quay trong khi bạn tiếp tục cho v跢 c塶 hợp chất pha chế. Pha trộn l m矌 kh漉 v c蠼g nguy hiểm, bạn phải d蠼g đến hệ thống viễn khiển ở một ph犥g kh塶. Rồi th c壾 cục nh緌 n輇 được đổ v跢 đầu đạn, giữ chặt trong một c壾 l hấp khổng lồ để nung l瘽.

L một nh b跢 chế, c獼g việc thực sự của b l g?

Trước ti瘽 l t灁 phải nghĩ ra một c壾 c獼g thức. Sau đ bạn phải ở ngay tại chỗ khi thử nghiệm c壾 c獼g thức n輇 (bắt đầu bằng một số lượng nhỏ) để đ嫕h gi độ nhạy của chất liệu xem cứ như l n sẽ nổ tung ra trước mặt bạn. Rồi th c塶 kỹ sư sẽ thực hiện tiếp tiến tr髶h tinh luyện. Đ灁 khi nếu chng t灁 sử dụng đến h跣g trăm hay h跣g ng跣 pao (lbs) chất liệu, c獼g thức sẽ phải được thay đổi.

Hiện người ta đang n鏙 về việc trang bị những bom diệt hầm ngầm bằng vũ kh nguy瘽 tử. B nghĩ như thế n跢 về chiến lược n輇?

T灁 xin được miễn b髶h luận về chuyện n輇.

Hiện nay b đang l跩 c獼g t塶 g?

Từ năm 2006 t灁 l một nh cố vấn khoa học, hiện đang l跩 nhiệm vụ tham mưu về c塶 vấn đề khoa học kỹ thuật cho Tư Lệnh Ph Hải Qu滱 (đặc tr塶h kế hoạch v chiến lược) đồng thời c獼g t塶 cho Cơ Quan Điều Tra Tội Phạm (của) Hải Qu滱, điều tra c塶 tội 塶 xảy ra tr瘽 căn cứ hay tr瘽 chiến hạm kể cả c獼g t塶 phản gi嫕 tức l bắt gi嫕 điệp. Chương tr髶h truyền h髶h NCIS đ dựa v跢 đ漧 để thực hiện chương tr髶h của họ.

Mức độ x塶 thực của chương tr髶h truyền h髶h  n輇 ra sao?

Với bốn con nhỏ, giữa việc bếp nc v gip chng l跩 b跬 tập ở nh, th thật t灁 kh獼g c th giờ r緋h rỗi để xem chương tr髶h n輇.

B phản ứng như thế n跢 trước những lời chỉ tr獳h?

Người ta sẽ đặt vấn đề l tại sao t灁 lại d蠼g tr th獼g minh v vốn liếng đ跢 tạo của m髶h để chế tạo bom (kh獼g d蠼g v跢 việc g kh塶 hơn ngo跬 t跣 ph, hủy diệt), tuy nhi瘽 đối với t灁 việc trước ti瘽 l phải nghĩ đến những phương c塶h để bảo vệ binh sĩ của chng ta.

B đ tr髶h b輇 những g qua loạt phim Vũ Kh Tương Lai trong chương tr髶h truyền h髶h Discovery?

Về loại bom nhiệt-bối (thermobaric) BLU-118/B m nh鏔 chuy瘽 gia của chng t灁 đ ph嫢 minh để xuy瘽 ph c塶 địa đạo tại A Ph H緋. Nh鏔 truyền h髶h đ l跩 việc suốt ng輇 để thu h髶h c獼g việc của t灁 l跩 trong ph犥g th nghiệm v tại cơ xưởng sản xuất nơi chng t灁 chế tạo loại chất nổ n輇.

CH TH沊H:

Baric: Chất Barium, k hiệu h鏇 học l Ba.
Muốn biết đặc t璯h của h鏇 chất n輇 c thể xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Barium

 

Trở lại trang ch嫕h