photo by Mark Tran; courtesy of DEP Weekly Magazine

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston-Texas

Biểu Dương Tinh Thần Chống cộng sản.

Luật sư Hoàng Duy Hùng, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston-Texas.

Cờ Vàng quốc gia Việt Nam Cộng Hòa

Không cần tòa lãnh sự Việt cộng tại Houston,Texas.

Văn nghệ đấu tranh cho tự do dân chủ tại Vệt Nam

Chờ đón rước Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa

Cờ Vàng Quốc Gia, biểu tượng của Việt Nam Tự Do-Dân Chủ-Nhân Ái.

Bóng cờ Nhân Ái hướng về công nhân, nông dân, dân oan, tù nhân chính trị-tôn giáo tại VN

Văn nghệ đấu tranh ….

Đừng quên 58,000 quân nhân Mỹ đã chết cho Dân Chủ tại Việt Nam