NHỊ NỮ ANH THƯ TRƯNG VƯƠNG

Gương sáng uy danh gái Việt Thường

Thù nhà nợ nước giữ biên cương

Phất cờ đuổi giặc tiêu xâm lược

Vung kiếm xua quân diệt bạo cường

Một trận oai hùng trừ Thái Thú (*)

Ngàn năm công đức kính Trưng Vương

Non sông nhất nguyện thề hưng phục (**)

Nhị nữ anh thư  rạng chiến trường ./.
 
Phạm Hoài Việt

(*)  Thái Thú Tô Định

(**)  Lúc khởi binh hai bà có 4 ước nguyện:

      - Nhất nguyện phục hưng lại đại nghiệp Hùng Vương.

      - Nhị nguyện rửa thù chồng là Thi Sách.

      - Tam nguyện trảm đắc Tô Định.

      - Tứ nguyện t́m người có công với đất nước được gả em là Trưng Nhị.