Con cái nhà ai vậy???

Cảm đề hai tấm ảnh chụp ở Việt Nam

 

THIÊN  ĐÀNG CỘNG SẢN

 

Thiên đàng cộng sản phải đây không ?

Xó chợ co ro ngủ chất chồng

Dân chúng làm trâu cày cúp cổ

Chính quyền thay hạm ngốn cành hông

Chủ nhân ngoài lộ ṛm xanh xám

Nô bộc trong dinh mập đỏ hồng

C̣n đám quản gia là Thượng Đế

Thiên đàng cộng sản phải đây không ?

 
Thiên  Tâm
19-3-2006
 
Chú thích :
 
Khẩu hiệu bịp bợm quen thuộc của phỉ quyền cộng sản :
Nhân dân làm chủ, nhà nước là đầy tớ, đảng lănh đạo.

 

 

Trở lại trang chánh