25-9-2006

THÔNG BÁO CỦA TLBT

Kính thưa quư vị độc giả và chư đạo tâm, đạo hữu,

Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được một số thư hỏi về lai lịch của ông Đào Minh Quân, nguồn gốc của tổ chức ông đang hoạt động và liên hệ của tổ chức đó với Thiên Lư Bửu Ṭa (TLBT).

Để tránh ngộ nhận, nay chúng tôi có thông báo này để trả lời chung cho các thắc mắc trên như sau:

1)      Chúng tôi nơi TLBT không biết ông Đào Minh Quân là ai.

2)      Chúng tôi cũng không biết về nguồn gốc của tổ chức ông đang hoạt động.

3)      Thiên Lư Bửu Ṭa (TLBT) không có liên hệ ǵ với tổ chức của ông Đào Minh Quân.

V́ thời giờ hạn hẹp và các lư do nêu trên, chúng tôi sẽ không trả lời riêng các thư hỏi về ông Quân và tổ chức của ông nữa.

Trân trọng,

TM Hội đồng Quản trị TLBT

Ngọc Quang Minh

Tổng thư kư.