Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam

2006

của 118 Nhà Đấu tranh Dân chủ quốc nội Việt Nam

  & 

Việt Nam, 8 - 4 - 2006

Kính gửi Đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài Nước,

Chúng tôi, kư tên dưới đây, đại diện cho hàng trăm nhà đấu tranh Dân chủ ở quốc nội và tất cả mọi người Dân nào đang khao khát một nền Dân chủ chân chính cho Quê hương Việt Nam hôm nay, đồng thanh lên tiếng :

I. Thực trạng của Việt Nam

1- Trong cuộc Cách mạng tháng 8-1945, sự lựa chọn của toàn Dân tộc ta là Độc lập Dân tộc, chứ không phải là chủ nghĩa xă hội. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2-9-1945 chẳng nhắc đến một từ nào về chủ nghĩa xă hội hay chủ nghĩa cộng sản cả. Hai nguyên nhân chính làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng ấy là Khát vọng Độc lập Dân tộcKhoảng trống quyền lực lúc bấy giờ ở Việt Nam (quân Nhật đă đầu hàng phe Đồng minh ngày 15-8-1945 và thực dân Pháp đă bị quân Nhật đảo chính cướp quyền từ ngày 9-3-1945).

Rơ ràng mục tiêu của cuộc cách mạng ấy đă bị đảng Cộng sản Việt Nam đánh tráo. Và dĩ nhiên, Quyền Dân tộc tự quyết cũng hoàn toàn bị thủ tiêu. Đă có ít nhất 2 cơ hội lịch sử rất thuận lợi là năm 1954 ở miền Bắc và năm 1975 trên cả nước, để Dân tộc khẳng định Quyền tự quyết của ḿnh. Nhưng tất cả đều đă bị đảng Cộng sản Việt Nam tráo trở không thực hiện. V́ một khi nền chuyên chính vô sản đă được thiết lập, th́ theo Lênin, chức năng đầu tiên của nó chính là : bạo lực và khủng bố trấn áp !

2- Tiếp đến, ngày 2-9-1945 tại Hà Nội, ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa đă trịnh trọng tuyên bố với Dân tộc và với Thế giới rằng : "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền b́nh đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập  nǎm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ư nghĩa là : mọi Dân tộc trên thế giới đều sinh ra b́nh đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp nǎm 1791 cũng nói : "Người ta sinh ra tự do và b́nh đẳng về quyền lợi ; và phải luôn luôn được tự do và b́nh đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai chối căi được…”. (trích Tuyên Ngôn Độc Lập 2-9-1945).

Thế nhưng, tất cả những quyền thiêng liêng ấy của dân tộc đều bị chà đạp thô bạo ngay sau đó, khi mà chính quyền cộng sản được dựng lên.

3- Đến tháng 2-1951 Tuyên ngôn của đảng Lao động Việt Nam (nay là đảng Cộng sản Việt Nam) kỳ đại hội lần thứ 2, đă viết: “Chủ nghĩa của Đảng là chủ nghĩa Mác–Lênin”. Và trong Điều Lệ, phần Mục Đích và Tôn Chỉ c̣n khẳng định rơ ràng hơn : “Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Ǎngghen - Lênin - Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Đông, kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng…”.

Kể từ đó, nhất là ở miền Bắc sau năm 1954, rồi cả nước sau ngày 30-4-1975 th́ bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đă luôn đè ám lên đầu, lên cổ toàn Dân Việt Nam. Chính cái bóng ma ấy chứ không phải là cái ǵ khác đă triệt tiêu hầu hết những quyền con người của Nhân dân Việt Nam. Và hôm nay, nó vẫn đang tạm đô hộ, chiếm đóng lên cả 2 mặt tinh thần và thể chất của toàn Dân tộc Việt Nam.

II. Qui luật phổ biến toàn cầu

1- Lịch sử đă minh định rằng mọi quyền tự do, dân chủ ở bất cứ một chế độ độc đảng toàn trị nào, dù cộng sản hay không cộng sản, cũng đều bị chà đạp không thương tiếc, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Bất hạnh thay là cho đến nay, Dân tộc Việt Nam vẫn thuộc về một trong số ít các Quốc gia trên thế giới c̣n bị cai trị bởi chế độ độc đảng toàn trị cộng sản. Điều này thể hiện cụ thể tại Điều 4 của Hiến pháp Nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành, rằng : “Đảng cộng sản Việt Nam... theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lănh đạo nhà nước và xă hội.” Chính v́ điều này mà các quyền tự do, dân chủ của Nhân dân đă hoàn toàn bị triệt tiêu, may ra chỉ c̣n vài mẩu vụn mà thôi !

2- Chính hệ thống quyền lực không hề chấp nhận cạnh tranh và không hề chấp nhận bị thay thế này đă thúc đẩy mạnh mẽ đà thoái hoá, biến chất của toàn bộ hệ thống ấy. V́ chẳng có qui luật và nguyên tắc cạnh tranh công bằng nào trên chính trường, nên sau những kỳ bầu cử th́ toàn Dân không thể chọn được những con người và những lực lượng chính trị xứng đáng nhất. Bộ máy lănh đạo, quản lư và điều hành do vậy ngày càng hư hỏng, rệu ră từ trung ương xuống cơ sở địa phương. Hậu quả là Việt Nam hôm nay trở thành Quốc gia bị tụt hậu quá xa so với các Nước trong khu vực và thế giới. Quốc nhục này và các quốc nạn khác khó bề tẩy xóa. Vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính v́ đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất lănh đạo Đất nước ! Thực tiễn đă xác minh rằng bất kỳ Nước nào đă bị rơi vào quỹ đạo của chủ nghĩa cộng sản th́ đều điêu tàn thê thảm cả. Liên Xô, cái nôi cộng sản, cùng với các Nước xă hội chủ nghĩa Đông Âu khác, đă dũng cảm vượt qua chính ḿnh để quay lại t́m đường đi đúng cho Dân tộc họ.

3- Chúng ta đều hiểu rằng : không ai có thể sửa được lịch sử, nhưng có thể bẻ chiều lịch sử. Và điều quan trọng hơn là qua những bài học của lịch sử, định hướng tốt cho tương lai. Con đường hôm qua của Dân tộc ta đă bị những người Cộng sản Việt Nam chọn một cách vội vàng, thiếu chín chắn và áp đặt cho cả Dân tộc một cách khiên cưỡng. Con đường ấy thực tế đă chứng minh là hoàn toàn sai lạc. V́ vậy Dân tộc ta hôm nay phải chọn lại con đường cho ḿnh. Và chắc chắn cả Dân tộc cùng chọn sẽ tốt hơn một người hay một nhóm người nào đó. Đảng cộng sản Việt Nam cũng chỉ là một bộ phận của Dân tộc, nên không thể mạo danh Dân tộc để chọn thay ! Trước Dân tộc và lịch sử suốt hơn nửa thế kỷ qua (1954–2006), Đảng cầm quyền ấy đă tiếm danh chứ không chính danh chút nào! Bởi lẽ các cuộc bầu cử thực sự tự do hoàn toàn vắng bóng ở Việt Nam.

Từ thực trạng và qui luật trên đây, với ư thức trách nhiệm của Công dân trước vận mệnh Đất nước, chúng tôi xin được phép giăi bày cùng toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước :

III. Mục tiêu, phương pháp và ư nghĩa cuộc đấu tranh

1- Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chứ không phải được “đổi mới” từng phần hay điều chỉnh vặt vănh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đ̣i hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rơ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của Nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu.

Mục tiêu cụ thể là thiết lập lại các quyền cơ bản của toàn Dân sau đây :

- Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc được biểu quyết ngày 16.12.1966, Việt Nam xin tham gia ngày 24-9-1982, điều 19,2 : “Mọi người có quyền tự do ngôn luận, quyền nầy bao gồm cả quyền tự do t́m kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ư kiến, không phân biệt ranh giới, h́nh thức truyền miệng, bằng bản viết, bản in, hoặc bằng h́nh thức nghệ thuật hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của ḿnh”. Nghĩa là các đảng phái, tổ chức, cá nhân có quyền thông tin ngôn luận qua báo chí, phát thanh, truyền h́nh và các phương tiện truyền thông đại chúng khác mà không cần đợi phép của nhà cầm quyền.

- Quyền Tự do hội họp, lập hội, lập đảng, bầu cử và ứng cử theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, điều 21 : “Mọi Công dân… đều có quyền và cơ hội để (a) tham gia vào việc điều hành các công việc xă hội một cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện được họ tự do lựa chọn”; (b) bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, b́nh đẳng và bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo cho cử tri tự do bày tỏ ư nguyện của ḿnh”. Nghĩa là các đảng phái thuộc mọi khuynh hướng cùng nhau cạnh tranh lành mạnh trong một nền dân chủ đa nguyên, đa đảng chân chính.

- Quyền Tự do hoạt động Công đoàn độc lậpQuyền Đ́nh công chính đáng theo Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xă hội và văn hóa, được Liên Hiệp Quốc biểu quyết ngày 16-12-1966, điều 7 và 8 : “Các Quốc gia thành viên của Công ước công nhận quyền của mọi người được hưởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi…, quyền của mọi người được thành lập và gia nhập Công đoàn mà ḿnh lựa chọn, chỉ phải tuân theo quy chế của Tổ chức đó để thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế và xă hội của ḿnh… (với) quyền đ́nh công…”. Các công đoàn này phải là những tổ chức duy nhất hoạt động độc lập, không có những loại Công đoàn tay sai của nhà cầm quyền.

          - Quyền Tự do Tôn giáo theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, điều 18 : “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm tự do có hoặc theo một Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng do ḿnh lựa chọn, tự do bày tỏ Tín ngưỡng hoặc Tôn giáo một ḿnh hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín dưới h́nh thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền đạo”. Các Tôn giáo này phải hoạt động độc lập, chứ không thể bị biến thành công cụ cho nhà cầm quyền.

          2- Phương pháp của cuộc đấu tranh này là ḥa b́nh, bất bạo động. Và chính Dân tộc Việt Nam chủ động thực hiện cuộc đấu tranh này. Tuy nhiên, chúng ta rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt t́nh và ngày càng hiệu quả của tất cả những bạn bè trên thế giới. Thông qua những phương tiện thông tin hiện đại và qua sự giao lưu quốc tế ngày càng rộng mở, chúng ta sẽ t́m mọi cách giúp Đồng bào kiện toàn nhận thức. Và một khi Nhân dân đă có nhận thức  đúng và rơ th́ nhất định sẽ biết hành động thích hợp và hiệu quả.

          3- Ư nghĩa của cuộc đấu tranh này là làm cho chính nghĩa thắng phi nghĩa, tiến bộ thắng lạc hậu, các lực lượng dân tộc đang vận dụng đúng quy luật của cuộc sống và xu thế của thời đại thắng những tà lực đang t́m cách đi ngược lại những xu thế và quy luật ấy. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn c̣n đồng hành cùng Dân tộc hay không là tùy ở mức độ đảng ấy có khách quan, công bằng, sáng suốt và khiêm tốn chấp nhận các nguyên tắc b́nh đẳng của cuộc cạnh tranh lành mạnh hay không, chỉ có thể chế chính trị độc đảng ấy là dứt khoát phải bị chốn táng vĩnh viễn vào quá khứ. Từ đó, Dân tộc sẽ t́m được những con người tốt nhất, những lực lượng chính trị giỏi nhất sau mỗi kỳ bầu cử để lănh đạo Đất nước. Nguyên tắc “lẽ phải toàn thắng” sẽ được thiết lập và cuộc sống cá nhân sẽ trở nên tốt hơn, xă hội sẽ trở nên nhân bản hơn và Đồng bào sẽ sống với nhau thân thiện hơn.

            Chúng tôi mong ước Tuyên ngôn này thúc đẩy được sự đóng góp tích cực của Đồng bào trong ngoài Nước và sự ủng hộ của Bạn bè Quốc tế. Chúng tôi chân thành cảm ơn và kêu gọi các Cơ quan Liên Hiệp Quốc, các Quốc hội, Chính phủ, Tổ chức Quốc tế và Bạn bè trên toàn thế giới tiếp tục ủng hộ cách nhiệt t́nh và hiệu quả cho cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa này, góp phần đưa Tổ quốc Việt Nam sớm sánh vai cùng các Nước văn minh, đạo đức, thịnh vượng, tự do trong cộng đồng Nhân loại hôm nay.

Đồng tuyên bố tại Việt Nam ngày 08 tháng 4 năm 2006

1. Bs Nguyễn Xuân An, Huế                                         2. Gv Đặng Hoài Anh, Huế

3. Gv Đặng Văn Anh, Huế                                            4. Bs. Lê Hoài Anh, Nha Trang

5. Gs Nguyễn Kim Anh, Huế                                        6. Gs Nguyễn Ngọc Anh, Đà Nẵng

7. Nv Trịnh Cảnh, Vũng Tàu                                         8. Lm F.X. Lê Văn Cao, Huế

9. Gv Lê Cẩn, Huế                                                       10. Lm Giuse Hoàng Cẩn, Huế

11. Gv Trần Thị  Minh Cầm, Huế                                  12. Lm Giuse Nguyễn Văn Chánh, Huế

13.Gv Nguyễn Thị Linh Chi, Cần Thơ                           14. Gs Hoàng Minh Chính, Hà Nội

15.Gv Nguyễn Viết Cử, Quảng Ngăi                             16. Ths Đặng Quốc Cường, Huế

17. Nv Nguyễn Đắc Cường, Phan Thiết                        18. Dn Hồ Ngọc Diệp, Đà Nẵng

19. Gv Trần Doăn, Quảng Ngăi                                    20. Lê Thị Phú Dung, Sài G̣n

21. Gv Hồ Anh Dũng, Huế                                            22. Gs Trương Quang Dũng, Huế

23. Bs Hà Xuân Dương, Huế                                        24. Cựu Đại tá Phạm Quế Dương, Hà Nội

25. Ls Nguyễn Văn Đài, Hà Nội                                   26. Kt Trần Văn Đón, Phan Thiết

27. Bs Hồ Đông, Vĩnh Long                                          28. Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Huế

29. Dn Trần Văn Ha, Đà Nẵng                                     30. Gv Lê Thị Bích Hà, Cần Thơ         

31. Bs Lê Thị  Ngân Hà, Huế                                        32. Gv Lê Nguyễn Xuân Hà, Huế

33. Vũ Thuư Hà, Hà Nội                                               34. Ks Đỗ Nam Hải, Sài G̣n

35. Gv Trần Thạch Hải, Hải Pḥng                                36. Kt Trần Việt Hải, Vũng Tàu

37. Ks Đoàn Thị Diệu Hạnh, Vũng Tàu                         38. Dn Nguyễn Thị Hạnh, Đà Nẵng

39. Gv Phan Thị Minh Hạnh, Huế                                  40. Gs Đặng Minh Hảo, Huế

41. Nv Trần Hảo, Vũng Tàu                                         42. Nv Trần Mạnh Hảo, Sài G̣n

43. Gv Lê Lệ Hằng, Huế                                               44. Lm Giuse Nguyễn Đức Hiểu, Bắc Ninh      

45. Yt Chế Minh Hoàng, Nha Trang                             46. Gv Văn Đ́nh Hoàng, Huế

47. Gv Lê Thu Minh Hùng, Sài G̣n                              48. Gs Nguyễn Minh Hùng, Huế

49. Lm Gk Nguyễn Văn Hùng, Huế                              50. Gv Phan Ngọc Huy, Huế

51. Gv Lê Thị Thanh Huyền, Huế                                  52. Gv Đỗ Thị Minh Hương, Huế        

53. Ths Mai Thu Hương, Hải Pḥng                              54. Yt Trần Thu Hương, Đà Nẵng

55. PTs Nguyễn Ngọc Kế, Huế                                    56. Gs Nguyễn Chính Kết, Sài G̣n

57. Ths Nguyễn Quốc Khánh, Huế                               58. Gv Nguyễn Đăng Khoa, Huế

59. Gs Trần Khuê, Sài G̣n                                           60. Cựu Thiếu tá Vũ Kính, Hà Nội

61. Nv Bùi Lăng, Phan Thiết                                         62. Gv Tôn Thất Hoàng Lân, Sài G̣n

63. Hội trưởng PGHHTT Lê Quang Liêm, Sài G̣n       64. Bs Vũ Thị Hoa Linh, Sài G̣n

65. Lm  G.B. Nguyễn Cao Lộc, Huế                             66. Lm Phêrô Phan Văn Lợi, Huế

67. Gv Ma Văn Lựu, Hải Pḥng                                   68. Gv Nguyễn Văn Lư, Hải Pḥng

69. Lm Tađêô Nguyễn Văn Lư, Huế                             70. Gv Cái Thị Mai, Hải Pḥng

71. Gv Cao Thị Xuân Mai, Huế                                    72. Gv Nguyễn Văn Mai, Sài G̣n

73. Nv Hà Văn Mầu, Cần Thơ                                      74. Gv Phan Văn Mậu, Huế

75. Nv Lê Thị Thu Minh, Cần Thơ                                76. Gv Ma Văn Minh, Huế

77. Gv Nguyễn Anh Minh, Sài G̣n                               78. Bs Huyền Tôn Nữ Phương Nhiên, Đà Nẵng

79. Bùi Kim Ngân, Hà Nội                                           80. Ths Đặng Hoài Ngân, Huế

81. Lm G.B. Lê Văn Nghiêm, Huế                                82. Gv Lê Hồng Phúc, Hải Pḥng        

83. Lm Đa Minh Phan Phước, Huế                               84. Ks Vơ Lâm Phước, Sài G̣n

85. Lm Giuse Cái Hồng Phượng, Huế                           86. Ms Nguyễn Hồng Quang, Sài G̣n

87. Ks Tạ Minh Quân, Cần Thơ                                    88. Lm Augustinô Hồ Văn Quư, Huế

89. Lm Giuse Trần Văn Quư, Huế                                 90. Bs Vơ Văn Quyền, Vĩnh Long

91. Bs. Trần Thị Sen, Nha Trang                                   92. Cư sĩ PGHHTT Lê Văn Sóc, Vĩnh Long

93. Ks Hoàng Sơn, Hải Pḥng                                      94. Lm Phaolô Ngô Thanh Sơn, Huế

95. Gs Nguyễn Anh Tài, Đà Nẵng                                 96. Ks Đỗ Hồng Tâm, Hải Pḥng        

97. Bs. Tạ Minh Tâm, Cần Thơ                                     98. Gs Nguyễn Thành Tâm, Huế

99. Ms Phạm Ngọc Thạch, Sài G̣n                              100. Gv Nguyễn B́nh Thành, Huế

101. Gv Văn Bá Thành, Huế                                         102. Cư sĩ PGHHTT Nguyễn Văn Thơ, Đồng Tháp

103. Ths Trần Mạnh Thu, Hải Pḥng                             104. Gs Ts Trần Hồng Thư, Sài G̣n

105. Nhà văn Hoàng Tiến, Hà Nội                                106. Cựu Sĩ quan Trần Dũng Tiến, Hà Nội

107. Lm Têphanô Chân Tín, Sài G̣n                            108. Gv Nguyễn Khắc Toàn, Hà Nội

109. Nv Tôn Nữ Minh Trang, Phan Thiết                      100. Gv Chế Thị Hồng Trinh, Huế

111. Bs Nguyễn Anh Tú, Đà Nẵng                                112. Bs Đoàn Minh Tuấn, Sài G̣n

113. Gv Lê Trí Tuệ, Hải Pḥng                                     114. Yt Trần Thị Hoài Vân, Nha Trang

115. Gv Ngô Thị Tường Vi, Quảng Ngăi                       116. Gv Nguyễn Lê Xuân Vinh, Cần Thơ

117. Ths Hồ Ngọc Vĩnh, Đà Nẵng                                118. Ks Lâm Đ́nh Vĩnh, Sài G̣n   v

 

Trở lại trang chánh